Laghetti
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Laghetti

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร1,124
รหัสไปรษณีย์39044
ธุรกิจใน Laghetti, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ70

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Laghetti, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39044Laghettiแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ5,20024.3 ตร.กม.