Grottazzolina
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.11 ตร.กม.
ประชากร2,032 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย993 (48.9%)
ประชากรหญิง1,039 (51.1%)
อายุมัธยฐาน39.8
รหัสไปรษณีย์63024, 63844

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Grottazzolina, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63024Grottazzolinaแคว้นมาร์เก
63844Grottazzolinaแคว้นมาร์เก3,4039.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Grottazzolina, แคว้นมาร์เก

ประชากร2,032
ความหนาแน่นของประชากร1,830 / km²
ประชากรชาย993 (48.9%)
ประชากรหญิง1,039 (51.1%)
อายุมัธยฐาน39.8
อายุมัธยฐานเพศชาย38.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.1
ธุรกิจใน Grottazzolina, แคว้นมาร์เก175
ประชากร (1975)1,803
ประชากร (2000)1,930
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +12.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +5.3%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Belmonte Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี31763838
Ponzano di Fermoแคว้นมาร์เกอิตาลี39663846
Rapagnanoแคว้นมาร์เกอิตาลี82863025
Torre San Patrizioแคว้นมาร์เกอิตาลี1,53063010