Falerone
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Falerone

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่24.5 ตร.กม.
ประชากร633 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย294 (46.5%)
ประชากรหญิง339 (53.5%)
อายุมัธยฐาน43.3
รหัสไปรษณีย์63020

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Falerone, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
63020Faleroneแคว้นมาร์เก500

ข้อมูลสถิติประชากรของ Falerone, แคว้นมาร์เก

ประชากร633
ความหนาแน่นของประชากร25.8 / km²
ประชากรชาย294 (46.5%)
ประชากรหญิง339 (53.5%)
อายุมัธยฐาน43.3
อายุมัธยฐานเพศชาย44.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.5
ธุรกิจใน Falerone, แคว้นมาร์เก126
ประชากร (1975)532
ประชากร (2000)579
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +19%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9.3%

Falerone

Falerone is a town and comune in province of Fermo, in the Italian region of the Marche, southeast of Urbisaglia.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Falerone

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Belmonte Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี31763838
Massa Fermanaแคว้นมาร์เกอิตาลี54463834
Monte Vidon Corradoแคว้นมาร์เกอิตาลี35263836
Serviglianoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,43163029