Colfosco
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Colfosco

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.19 ตร.กม.
ประชากร3,086 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,541 (49.9%)
ประชากรหญิง1,545 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.9
รหัสไปรษณีย์39033

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Colfosco, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39033Colfoscoแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ1,32539.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Colfosco, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร3,086
ความหนาแน่นของประชากร2,593 / km²
ประชากรชาย1,541 (49.9%)
ประชากรหญิง1,545 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.9
อายุมัธยฐานเพศชาย39
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.9
ธุรกิจใน Colfosco, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ146
ประชากร (1975)2,430
ประชากร (2000)2,777
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +27%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.1%