Civitanova Alta
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Civitanova Alta

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.08 ตร.กม.
ประชากร2,211 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,091 (49.3%)
ประชากรหญิง1,120 (50.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
รหัสไปรษณีย์62012

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Civitanova Alta, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
62012Civitanova Altaแคว้นมาร์เก39,76046.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Civitanova Alta, แคว้นมาร์เก

ประชากร2,211
ความหนาแน่นของประชากร2,047 / km²
ประชากรชาย1,091 (49.3%)
ประชากรหญิง1,120 (50.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
อายุมัธยฐานเพศชาย41.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.8
ธุรกิจใน Civitanova Alta, แคว้นมาร์เก437
ประชากร (1975)1,915
ประชากร (2000)2,109
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +15.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +4.8%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Cascinareแคว้นมาร์เกอิตาลี1,08963019
Morrovalleแคว้นมาร์เกอิตาลี1,82162010
Porto Potenza Picenaแคว้นมาร์เกอิตาลี7,59662018
Villa San Filippoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,0506201563812