Centobuchi
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Centobuchi

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่3.16 ตร.กม.
ประชากร7,218 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,621 (50.2%)
ประชากรหญิง3,597 (49.8%)
อายุมัธยฐาน38.1
รหัสไปรษณีย์63033

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Centobuchi, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
63033

ข้อมูลสถิติประชากรของ Centobuchi, แคว้นมาร์เก

ประชากร7,218
ความหนาแน่นของประชากร2,284 / km²
ประชากรชาย3,621 (50.2%)
ประชากรหญิง3,597 (49.8%)
อายุมัธยฐาน38.1
อายุมัธยฐานเพศชาย37.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.6
ประชากร (1975)4,084
ประชากร (2000)5,809
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +76.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +24.3%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Corropoliแคว้นอาบรุซโซอิตาลี2,95364013
Monteprandoneแคว้นมาร์เกอิตาลี1,43263076
Porto d'Ascoliแคว้นมาร์เกอิตาลี63074
Villa San Giuseppeแคว้นมาร์เกอิตาลี2,05063079