Ascoli Piceno
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่160 ตร.กม.
ประชากร35,047 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย17,225 (49.1%)
ประชากรหญิง17,821 (50.9%)
อายุมัธยฐาน43.2
รหัสไปรษณีย์63062, 63065, 63066 (12 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์736

แผนที่แบบโต้ตอบ

(15) รหัสไปรษณีย์ ใน Ascoli Piceno, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63062Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก2,17927.9 ตร.กม.
63065Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก4,24474.1 ตร.กม.
63066Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก14,90317.7 ตร.กม.
63068Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก2,20134 ตร.กม.
63077Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก4,72415.5 ตร.กม.
63078Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก7,56912.6 ตร.กม.
63082Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก8,44811 ตร.กม.
63083Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก1,77723.1 ตร.กม.
63084Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก9,07914.9 ตร.กม.
63085Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก2,5008.2 ตร.กม.
63087Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก3,20954.2 ตร.กม.
63094Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก54848.3 ตร.กม.
63095Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก2,885139.3 ตร.กม.
63096Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก1,17292 ตร.กม.
63100Ascoli Picenoแคว้นมาร์เก49,781156.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ascoli Piceno, แคว้นมาร์เก

ประชากร35,047
ความหนาแน่นของประชากร219.0 / km²
ประชากรชาย17,225 (49.1%)
ประชากรหญิง17,821 (50.9%)
อายุมัธยฐาน43.2
อายุมัธยฐานเพศชาย41.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.6
ธุรกิจใน Ascoli Piceno, แคว้นมาร์เก3,733
ประชากร (1975)41,515
ประชากร (2000)37,172
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -15.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.7%

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno ([ˈaskoli piˈtʃɛːno]  listen ; Latin: Asculum) is a town and comune in the Marche region of Italy, capital of the province of the same name. Its population is around 49,000 but the urban area of the city has more than 100,000.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ascoli Piceno