Arzignano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arzignano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่34 ตร.กม.
ประชากร20,050 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย10,338 (51.6%)
ประชากรหญิง9,712 (48.4%)
อายุมัธยฐาน38.8
รหัสไปรษณีย์36071

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arzignano, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36071Arzignanoแคว้นเวเนโต26,25334.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Arzignano, แคว้นเวเนโต

ประชากร20,050
ความหนาแน่นของประชากร589.7 / km²
ประชากรชาย10,338 (51.6%)
ประชากรหญิง9,712 (48.4%)
อายุมัธยฐาน38.8
อายุมัธยฐานเพศชาย38.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.4
ธุรกิจใน Arzignano, แคว้นเวเนโต1,497
ประชากร (1975)14,341
ประชากร (2000)17,539
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +39.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +14.3%

Arzignano

Arzignano is an industrial town and comune in the province of Vicenza, Veneto, Italy. It is located c. 23 km from Vicenza, in the Valle del Chiampo.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Arzignano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Brognoligo-Costalungaแคว้นเวเนโตอิตาลี2,7773703237038
Chiampoแคว้นเวเนโตอิตาลี10,85736072
Gambellaraแคว้นเวเนโตอิตาลี2,63936053
San Giovanni Ilarioneแคว้นเวเนโตอิตาลี2,60437035