Araia
เมืองใกล้เคียง
ประเทศสเปน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2.353 ตร.กม.
ประชากร404 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย208 (51.4%)
ประชากรหญิง196 (48.6%)
อายุมัธยฐาน42
รหัสไปรษณีย์01250, 01260

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Araia, แคว้นบาสก์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01250Araiaแคว้นบาสก์1640.408 ตร.กม.
01260Araiaแคว้นบาสก์1,59845.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Araia, แคว้นบาสก์

ประชากร404
ความหนาแน่นของประชากร171.7 / km²
ประชากรชาย208 (51.4%)
ประชากรหญิง196 (48.6%)
อายุมัธยฐาน42
อายุมัธยฐานเพศชาย41.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.4
ธุรกิจใน Araia, แคว้นบาสก์75
ประชากร (1975)386
ประชากร (2000)402
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +4.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.5%

Araia

Araia is a village in the province of Álava, Basque Country, Spain. It is the capital of the municipality of Asparrena. It has a population of 1,218 inhabitants (2006) and has an altitude of 604 meters. One of medieval roads from the port of San Adri..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Araia

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Alaitzaแคว้นบาสก์สเปน01207
Olazagutíaแคว้นนาวาร์สเปน1,71331809
Zegamaแคว้นบาสก์สเปน20215
Ziordiaแคว้นนาวาร์สเปน31809