(150) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเนกรีเซมบีลัน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเนกรีเซมบีลัน
ช่วงเวลาเวลามาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์)
พื้นที่6,686 ตร.กม.
ประชากร68 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์70000, 70100, 70200 (147 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์3, 5, 5650 (17 เพิ่มเติม)
เมือง20
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
70000 - 70990สเรมบัน71
71000 - 71100Port Dickson6
71500 - 71559Tanjung Ipoh4
71600 - 71659Kuala Klawang4
71707 - 71759Kampong Lenggeng3
71760 - 71909Kampung Baharu Nilai6
71900 - 71909Labu3
72100 - 72109Bahau3
72127 - 72209Kampung Batu Kikir6
72300 - 72309Simpang Pertang3
73000 - 73009Tampin3
73400 - 73420Gemas4
73500 - 73509Rompin3

(150) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเนกรีเซมบีลัน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
70000สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70100สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70200สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70300สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70400สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70450สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70500สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70502สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70503สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70504สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70505สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70506สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70508สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70512สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70516สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70517สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70518สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70532สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70534สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70536สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70540สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70546สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70548สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70550สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70551สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70558สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70560สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70564สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70570สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70572สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70576สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70578สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70582สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70586สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70590สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70592สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70594สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70596สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70600สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70604สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70606สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70608สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70609สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70610สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70620สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70626สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70628สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70632สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70634สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70644สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70646สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70648สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70658สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70664สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70670สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70672สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70673สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70674สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70676สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70690สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70700สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70710สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70720สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70730สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70740สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70750สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
70990สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
71000Port Dicksonรัฐเนกรีเซมบีลัน89,198
71007Port Dicksonรัฐเนกรีเซมบีลัน89,198
71009Port Dicksonรัฐเนกรีเซมบีลัน89,198
71010Rantauรัฐเนกรีเซมบีลัน
71050รัฐเนกรีเซมบีลัน
71100Rantauรัฐเนกรีเซมบีลัน
71109Rantauรัฐเนกรีเซมบีลัน
71150Linggiรัฐเนกรีเซมบีลัน
71159Linggiรัฐเนกรีเซมบีลัน
71200Rantauรัฐเนกรีเซมบีลัน
71209Rantauรัฐเนกรีเซมบีลัน
71300เริมเบารัฐเนกรีเซมบีลัน
71309เริมเบารัฐเนกรีเซมบีลัน
71350Kotaรัฐเนกรีเซมบีลัน
71359Kotaรัฐเนกรีเซมบีลัน
71400เริมเบารัฐเนกรีเซมบีลัน
71409เริมเบารัฐเนกรีเซมบีลัน
71450สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
71459สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
71500Tanjung Ipohรัฐเนกรีเซมบีลัน
71509Tanjung Ipohรัฐเนกรีเซมบีลัน
71550Tanjung Ipohรัฐเนกรีเซมบีลัน
71559Tanjung Ipohรัฐเนกรีเซมบีลัน
71600Kuala Klawangรัฐเนกรีเซมบีลัน
71609Kuala Klawangรัฐเนกรีเซมบีลัน
71650Kuala Klawangรัฐเนกรีเซมบีลัน
71659Kuala Klawangรัฐเนกรีเซมบีลัน
71700รัฐเนกรีเซมบีลัน
71707Kampong Lenggengรัฐเนกรีเซมบีลัน
71709Kampong Lenggengรัฐเนกรีเซมบีลัน
71750รัฐเนกรีเซมบีลัน
71759Kampong Lenggengรัฐเนกรีเซมบีลัน
71760ปูตราจายาปูตราจายา50,000
71770สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
71800Kampung Baharu Nilaiรัฐเนกรีเซมบีลัน36,720
71807Kampung Baharu Nilaiรัฐเนกรีเซมบีลัน36,720
71809Kampung Baharu Nilaiรัฐเนกรีเซมบีลัน36,720
71900Labuรัฐเนกรีเซมบีลัน
71907Labuรัฐเนกรีเซมบีลัน
71909Labuรัฐเนกรีเซมบีลัน
71950สเรมบันรัฐเนกรีเซมบีลัน372,917
71960Port Dicksonรัฐเนกรีเซมบีลัน89,198
72000Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
72007Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
72009Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
72100Bahauรัฐเนกรีเซมบีลัน31,273
72107Bahauรัฐเนกรีเซมบีลัน31,273
72109Bahauรัฐเนกรีเซมบีลัน31,273
72120รัฐเนกรีเซมบีลัน
72127Kampung Batu Kikirรัฐเนกรีเซมบีลัน
72129Kampung Batu Kikirรัฐเนกรีเซมบีลัน
72200Kampung Batu Kikirรัฐเนกรีเซมบีลัน
72207Kampung Batu Kikirรัฐเนกรีเซมบีลัน
72209Kampung Batu Kikirรัฐเนกรีเซมบีลัน
72300Simpang Pertangรัฐเนกรีเซมบีลัน
72307Simpang Pertangรัฐเนกรีเซมบีลัน
72309Simpang Pertangรัฐเนกรีเซมบีลัน
72400รัฐเนกรีเซมบีลัน
72409รัฐเนกรีเซมบีลัน
72500Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
72507Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
72509Kuala Pilahรัฐเนกรีเซมบีลัน19,510
73000Joholรัฐเนกรีเซมบีลัน
73007Tampinรัฐเนกรีเซมบีลัน28,238
73009Tampinรัฐเนกรีเซมบีลัน28,238
73100Joholรัฐเนกรีเซมบีลัน
73109Joholรัฐเนกรีเซมบีลัน
73200รัฐเนกรีเซมบีลัน
73207รัฐเนกรีเซมบีลัน
73209รัฐเนกรีเซมบีลัน
73300รัฐเนกรีเซมบีลัน
73309รัฐเนกรีเซมบีลัน
73400Gemasรัฐเนกรีเซมบีลัน
73409Gemasรัฐเนกรีเซมบีลัน
73420Gemasรัฐเนกรีเซมบีลัน
73430รัฐเนกรีเซมบีลัน
73440รัฐเนกรีเซมบีลัน
73450รัฐเนกรีเซมบีลัน
73470รัฐเนกรีเซมบีลัน
73480Gemasรัฐเนกรีเซมบีลัน
73500Rompinรัฐเนกรีเซมบีลัน
73507Rompinรัฐเนกรีเซมบีลัน
73509Rompinรัฐเนกรีเซมบีลัน

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐเนกรีเซมบีลัน

ประชากร68
ความหนาแน่นของประชากร0.01 / km²
ธุรกิจใน รัฐเนกรีเซมบีลัน47,826
ประชากร (1975)57
ประชากร (2000)66
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +19.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3%

รัฐเนกรีเซมบีลัน

เนกรีเซมบีลัน (มาเลย์: Negeri Sembilan, อักษรยาวี: نڬري سمبيلن) เป็น 1 ใน 13 รัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์มาเลเซีย ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู มีพื้นที่ประมาณ 6,650 ตารางกิโลเมตร คำว่า "เนกรีเซมบีลัน" แปลว่า 9 รัฐ สืบเนื่องจากในสมัยก่อนแบ่งการป..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐเนกรีเซมบีลัน