Mauguio
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่112.2 ตร.กม.
ประชากร16,922 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย8,142 (48.1%)
ประชากรหญิง8,780 (51.9%)
อายุมัธยฐาน42.9
รหัสไปรษณีย์34130, 34131 CEDEX, 34132 CEDEX (4 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mauguio, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร16,922
ความหนาแน่นของประชากร150.8 / km²
ประชากรชาย8,142 (48.1%)
ประชากรหญิง8,780 (51.9%)
อายุมัธยฐาน42.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.8
ธุรกิจใน Mauguio, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง934
ประชากร (1975)12,376
ประชากร (2000)15,199
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +36.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.3%

Mauguio

Mauguio (Occitan: Mauguiò, primarily Melguelh) is a commune in the Hérault department in southern France.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mauguio