Lurcy
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lurcy

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่4.81 ตร.กม.
ประชากร495 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย250 (50.5%)
ประชากรหญิง245 (49.5%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์01090

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Lurcy, แคว้นโรนาลป์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01090Lurcyแคว้นโรนาลป์9,85441.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lurcy, แคว้นโรนาลป์

ประชากร495
ความหนาแน่นของประชากร102.9 / km²
ประชากรชาย250 (50.5%)
ประชากรหญิง245 (49.5%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย41.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.2
ประชากร (1975)93
ประชากร (2000)266
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +432.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +86.1%

Lurcy

Lurcy is a commune in the Ain department in eastern France.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Lurcy

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Chaleinsแคว้นโรนาลป์ฝรั่งเศส1,11301480
Montceauxแคว้นโรนาลป์ฝรั่งเศส99201090
Saint-Georges-de-Reneinsแคว้นโรนาลป์ฝรั่งเศส3,99969830
Saint-Jean-d’Ardièresแคว้นโรนาลป์ฝรั่งเศส69220