Hazebrouck
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่26.2 ตร.กม.
ประชากร21,533 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย10,573 (49.1%)
ประชากรหญิง10,960 (50.9%)
อายุมัธยฐาน39.3
รหัสไปรษณีย์59190, 59522 CEDEX, 59523 CEDEX (2 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Hazebrouck, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

ประชากร21,533
ความหนาแน่นของประชากร821.9 / km²
ประชากรชาย10,573 (49.1%)
ประชากรหญิง10,960 (50.9%)
อายุมัธยฐาน39.3
อายุมัธยฐานเพศชาย36.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง42
ธุรกิจใน Hazebrouck, แคว้นนอร์-ปาดกาแล1,176
ประชากร (1975)21,018
ประชากร (2000)21,560
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +2.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.1%

Hazebrouck

Hazebrouck (Dutch: Hazebroek) is a commune in the Nord department in northern France. Hazebrouck in Flanders was a small market town before it became an important railway junction in the 1860s. West Flemish was the usual popular language used in the ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Hazebrouck

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Eeckeแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส90159114
Sercusแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส36059173
Steenbecqueแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส1,67459189
Wallon-Cappelแคว้นนอร์-ปาดกาแลฝรั่งเศส85759190