Font-Romeu-Odeillo-Via
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Font-Romeu-Odeillo-Via

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Font-Romeu-Odeillo-Via
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่29.6 ตร.กม.
ประชากร1,794 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย947 (52.8%)
ประชากรหญิง847 (47.2%)
อายุมัธยฐาน40.7
รหัสไปรษณีย์66121 CEDEX, 66122 CEDEX, 66123 CEDEX

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Font-Romeu-Odeillo-Via, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
66121 CEDEXFont-Romeu-Odeillo-Viaแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
66122 CEDEXFont-Romeu-Odeillo-Viaแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง
66123 CEDEXFont-Romeu-Odeillo-Viaแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ข้อมูลสถิติประชากรของ Font-Romeu-Odeillo-Via, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร1,794
ความหนาแน่นของประชากร60.6 / km²
ประชากรชาย947 (52.8%)
ประชากรหญิง847 (47.2%)
อายุมัธยฐาน40.7
อายุมัธยฐานเพศชาย39.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.2
ธุรกิจใน Font-Romeu-Odeillo-Via, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง246
ประชากร (1975)2,326
ประชากร (2000)2,003
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -22.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -10.4%

Font-Romeu-Odeillo-Via

Font-Romeu-Odeillo-Via (Catalan: Font-romeu, Odelló i Vià), or Odeillo, is a commune in the Pyrénées-Orientales and Cerdagne near the Spanish border in the south of France. also is one of the oldest ski resorts in France and the oldest in the Pyrene..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Font-Romeu-Odeillo-Via

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Égatแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียงฝรั่งเศส47266120
La Cabanasseแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียงฝรั่งเศส78666210
Llíviaแคว้นกาตาลุญญาสเปน17527
Lloแคว้นล็องก์ด็อก-รูซียงฝรั่งเศส14766800