Douai
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่16.9 ตร.กม.
ประชากร41,012 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย19,825 (48.3%)
ประชากรหญิง21,187 (51.7%)
อายุมัธยฐาน36.3
รหัสไปรษณีย์59351 CEDEX, 59359 CEDEX, 59500 (9 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Douai, แคว้นนอร์-ปาดกาแล

ประชากร41,012
ความหนาแน่นของประชากร2,429 / km²
ประชากรชาย19,825 (48.3%)
ประชากรหญิง21,187 (51.7%)
อายุมัธยฐาน36.3
อายุมัธยฐานเพศชาย33.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง39
ธุรกิจใน Douai, แคว้นนอร์-ปาดกาแล2,378
ประชากร (1975)44,256
ประชากร (2000)42,584
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -7.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.7%

Douai

Douai (pronounced: [dwɛ]; Dutch: Dowaai) is a commune in the Nord département in northern France. It is a sub-prefecture of the department. Located on the river Scarpe some 40 kilometres (25 miles) from Lille and 25 km (16 mi) from Arras, Douai is ho..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Douai