Cabestany
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่10.4 ตร.กม.
ประชากร9,126 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,267 (46.8%)
ประชากรหญิง4,859 (53.2%)
อายุมัธยฐาน44.6
รหัสไปรษณีย์66330, 66331 CEDEX, 66334 CEDEX (2 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Cabestany, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง

ประชากร9,126
ความหนาแน่นของประชากร875.8 / km²
ประชากรชาย4,267 (46.8%)
ประชากรหญิง4,859 (53.2%)
อายุมัธยฐาน44.6
อายุมัธยฐานเพศชาย42.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.4
ธุรกิจใน Cabestany, แคว้นล็องก์ด็อก-รูซียง509
ประชากร (1975)7,041
ประชากร (2000)8,372
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +29.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9%

Cabestany

Cabestany is a commune in the Pyrénées-Orientales department in southern France.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Cabestany