มาร์แซย์
เมืองใกล้เคียง
ประเทศฝรั่งเศส 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(258) รหัสไปรษณีย์ ใน มาร์แซย์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มาร์แซย์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่240.6 ตร.กม.
ประชากร859,169 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย404,566 (47.1%)
ประชากรหญิง454,603 (52.9%)
อายุมัธยฐาน38.7
รหัสไปรษณีย์13000, 13001, 13002 (255 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์4

แผนที่แบบโต้ตอบ

(258) รหัสไปรษณีย์ ใน มาร์แซย์, แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
13000มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13001มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์37,4371.716 ตร.กม.
13002Marseille 02แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์19,3793.413 ตร.กม.
13003Marseille 03แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์45,7182.572 ตร.กม.
13004Marseille 04แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์47,9212.991 ตร.กม.
13005Marseille 05แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์47,1712.253 ตร.กม.
13006Marseille 06แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์41,3592.094 ตร.กม.
13008Marseille 08แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์76,40920.4 ตร.กม.
13009Marseille 09แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์76,09361.2 ตร.กม.
13010Marseille 10แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์49,29610.4 ตร.กม.
13011Marseille 11แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์60,65236 ตร.กม.
13012Marseille 12แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์62,77214 ตร.กม.
13013Marseille 13แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์92,03328 ตร.กม.
13014Marseille 14แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์67,50915.2 ตร.กม.
13015Marseille 15แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์79,34917.9 ตร.กม.
13016มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์17,88214.2 ตร.กม.
13020 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13177 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13178 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13191 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13192 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13196 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13201 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13202 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13203 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13205 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13207 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13209 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13211 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13213 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13214 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13215 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13216 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13217 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13218 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13219 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13221 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13222 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13223 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13224 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13225 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13226 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13227 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13228 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13231 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13232 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13233 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13234 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13235 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13236 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13239 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13241 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13242 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13243 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13244 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13245 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13248 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13249 CEDEX 01มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13251 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13252 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13253 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13254 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13255 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13256 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13257 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13258 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13259 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13261 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13262 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13263 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13264 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13265 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13266 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13267 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13268 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13269 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13271 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13272 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13273 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13274 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13275 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13276 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13277 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13278 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13279 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13281 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13282 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13284 CEDEX 07มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13285 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13286 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13287 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13288 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13289 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13291 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13292 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13293 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13294 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13295 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13296 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13297 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13298 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13299 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13301 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13302 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13303 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13304 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13306 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13307 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13308 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13309 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13311 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13312 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13313 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13314 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13315 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13316 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13317 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13318 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13319 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13321 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13322 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13323 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13324 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13325 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13326 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13327 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13328 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13331 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13332 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13333 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13334 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13335 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13338 CEDEX 14มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13339 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13342 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13343 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13344 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13345 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13346 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13347 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13348 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13351 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13352 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13354 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13355 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13356 CEDEX 03มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13357 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13359 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13361 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13362 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13363 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13364 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13366 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13367 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13368 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13369 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13371 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13372 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13374 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13375 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13376 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13377 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13378 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13379 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13381 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13382 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13383 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13384 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13385 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13386 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13387 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13388 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13389 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13391 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13392 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13393 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13394 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13395 CEDEX 10มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13396 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13397 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13399 CEDEX 05มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13401 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13402 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13403 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13404 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13406 CEDEX 09มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13411 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13412 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13413 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13414 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13415 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13416 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13417 CEDEX 08มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13421 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13424 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13425 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13426 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13428 CEDEX 12มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13431 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13432 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13434 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13435 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13441 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13442 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13443 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13444 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13445 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13446 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13447 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13448 CEDEX 06มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13451 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13452 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13453 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13454 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13455 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13456 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13457 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13458 CEDEX 13มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13462 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13463 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13464 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13467 CEDEX 16มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13471 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13472 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13473 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13474 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13478 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13481 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13482 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13483 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13484 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13489 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13493 CEDEX 04มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13566 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13567 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13568 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13572 CEDEX 02มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13581 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13583 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13599 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13900 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13902 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13904 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13905 CEDEX 15มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13906 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13907 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13908 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13911 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13921 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13922 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13923 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13924 CEDEX 11มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13931 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13932 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13933 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13937 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13941 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์
13942 CEDEX 20มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์

ข้อมูลสถิติประชากรของ มาร์แซย์, แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์

ประชากร859,169
ความหนาแน่นของประชากร3,570 / km²
ประชากรชาย404,566 (47.1%)
ประชากรหญิง454,603 (52.9%)
อายุมัธยฐาน38.7
อายุมัธยฐานเพศชาย36.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.4
ธุรกิจใน มาร์แซย์, แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์42,543
ประชากร (1975)688,291
ประชากร (2000)797,399
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +24.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.7%

มาร์แซย์

มาร์แซย์ (ฝรั่งเศส: Marseille) หรือ มาร์เซยอ (อ็อกซิตัน: Marselha) เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1,516,340 คน (ปี 2542) เมืองมาร์แซย์เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนี   ︎  หน้าวิกิพีเดีย มาร์แซย์