Yüreğir
เมืองใกล้เคียง
ประเทศตุรกี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาตุรกี
รหัสไปรษณีย์01220, 01230, 01240 (11 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Yüreğir, จังหวัดอาดานา5,457

(14) รหัสไปรษณีย์ ใน Yüreğir, จังหวัดอาดานา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01220Yüreğirจังหวัดอาดานา5,6824.498 ตร.กม.
01230Yüreğirจังหวัดอาดานา2,7017.7 ตร.กม.
01240Yüreğirจังหวัดอาดานา4,8703.354 ตร.กม.
01260Yüreğirจังหวัดอาดานา7,3815.7 ตร.กม.
01263อาดานาจังหวัดอาดานา2,7182.221 ตร.กม.
01280Yüreğirจังหวัดอาดานา2,4901.222 ตร.กม.
01285Yüreğirจังหวัดอาดานา11,34414.3 ตร.กม.
01291อาดานาจังหวัดอาดานา4,8046.5 ตร.กม.
01300อาดานาจังหวัดอาดานา
01316Yüreğirจังหวัดอาดานา
01350Yüreğirจังหวัดอาดานา1,0408.5 ตร.กม.
01370Yüreğirจังหวัดอาดานา6,11821.1 ตร.กม.
01375Yüreğirจังหวัดอาดานา8,15460 ตร.กม.
01390Yüreğirจังหวัดอาดานา

Yüreğir

Yüreğir is a district and a municipality in the Adana Province of Turkey. The district is within the city of Adana, incorporated as a lower-tier municipality.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Yüreğir