Tokyo Prefecture
ประเทศญี่ปุ่น 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(5,397) รหัสไปรษณีย์ ใน Tokyo Prefecture

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Tokyo Prefecture
ช่วงเวลาเวลาญี่ปุ่น
พื้นที่2,187.1 ตร.กม.
ประชากร13.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,681,249 (49.5%)
ประชากรหญิง6,814,806 (50.5%)
อายุมัธยฐาน42.5
รหัสไปรษณีย์100, 101, 102 (172 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์5,397
รหัสโทรศัพท์1395, 1396, 23 (22 เพิ่มเติม)
เมือง28
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
100 - 302, 330 - 369Minamisenju170
185 - 187Higashikurume-shi3

(175) รหัสไปรษณีย์ ใน Tokyo Prefecture

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
100MinamisenjuTokyo Prefecture
101MinamisenjuTokyo Prefecture
102MinamisenjuTokyo Prefecture
103MinamisenjuTokyo Prefecture
104MinamisenjuTokyo Prefecture
105MinamisenjuTokyo Prefecture
106MinamisenjuTokyo Prefecture
107อะกะซะกะTokyo Prefecture
108MinamisenjuTokyo Prefecture
110Tokyo Prefecture
111Tokyo Prefecture
112MinamisenjuTokyo Prefecture
113MinamisenjuTokyo Prefecture
114MinamisenjuTokyo Prefecture
115MinamisenjuTokyo Prefecture
116Tokyo Prefecture
120MinamisenjuTokyo Prefecture
121MinamisenjuTokyo Prefecture
123MinamisenjuTokyo Prefecture
124MinamisenjuTokyo Prefecture
125MinamisenjuTokyo Prefecture
130MinamisenjuTokyo Prefecture
131Tokyo Prefecture
132MinamisenjuTokyo Prefecture
133MinamisenjuTokyo Prefecture
134MinamisenjuTokyo Prefecture
135MinamisenjuTokyo Prefecture
136Tokyo Prefecture
140ชินะงะวะ (โตเกียว)Tokyo Prefecture360,000
141MinamisenjuTokyo Prefecture
142Tokyo Prefecture
143MinamisenjuTokyo Prefecture
144MinamisenjuTokyo Prefecture
145MinamisenjuTokyo Prefecture
146MinamisenjuTokyo Prefecture
150MinamisenjuTokyo Prefecture
151MinamisenjuTokyo Prefecture
152MinamisenjuTokyo Prefecture
153MinamisenjuTokyo Prefecture
154Tokyo Prefecture
155MinamisenjuTokyo Prefecture
156MinamisenjuTokyo Prefecture
157Tokyo Prefecture
158เซะตะงะยะ (โตเกียว)Tokyo Prefecture
160MinamisenjuTokyo Prefecture
161MinamisenjuTokyo Prefecture
162MinamisenjuTokyo Prefecture
163MinamisenjuTokyo Prefecture
164MinamisenjuTokyo Prefecture
165MinamisenjuTokyo Prefecture
166MinamisenjuTokyo Prefecture
167MinamisenjuTokyo Prefecture
168MinamisenjuTokyo Prefecture
169MinamisenjuTokyo Prefecture
170Tokyo Prefecture
171MinamisenjuTokyo Prefecture
173MinamisenjuTokyo Prefecture
174MinamisenjuTokyo Prefecture
175MinamisenjuTokyo Prefecture
176MinamisenjuTokyo Prefecture
177MinamisenjuTokyo Prefecture
178MinamisenjuTokyo Prefecture
179MinamisenjuTokyo Prefecture
180Tokyo Prefecture
181Tokyo Prefecture
182Tokyo Prefecture
183MinamisenjuTokyo Prefecture
184Koganei-shiTokyo Prefecture
185MinamisenjuTokyo Prefecture
186
187Tokyo Prefecture
188Nishi-Tokyo-shiTokyo Prefecture195,164
189Tokyo Prefecture
190Tokyo Prefecture
191Tokyo Prefecture
192Tokyo Prefecture
193MinamisenjuTokyo Prefecture
194MinamisenjuTokyo Prefecture
195MinamisenjuTokyo Prefecture
196MinamisenjuTokyo Prefecture
197Tokyo Prefecture
198MinamisenjuTokyo Prefecture
201MinamisenjuTokyo Prefecture
202Tokyo Prefecture
203Higashikurume-shiTokyo Prefecture
204Kiyose-shiTokyo Prefecture
205MinamisenjuTokyo Prefecture
206Tokyo Prefecture
207MinamisenjuTokyo Prefecture
208Tokyo Prefecture
210จังหวัดคะนะงะวะ
211จังหวัดคะนะงะวะ
212จังหวัดคะนะงะวะ
213จังหวัดคะนะงะวะ
214จังหวัดคะนะงะวะ
215จังหวัดคะนะงะวะ
216จังหวัดคะนะงะวะ
220MinamisenjuTokyo Prefecture
221MinamisenjuTokyo Prefecture
222จังหวัดคะนะงะวะ
223จังหวัดคะนะงะวะ
224จังหวัดคะนะงะวะ
227MinamisenjuTokyo Prefecture
230MinamisenjuTokyo Prefecture
231MinamisenjuTokyo Prefecture
232MinamisenjuTokyo Prefecture
233จังหวัดคะนะงะวะ
235จังหวัดคะนะงะวะ
240จังหวัดคะนะงะวะ
241MinamisenjuTokyo Prefecture
242MinamisenjuTokyo Prefecture
243จังหวัดคะนะงะวะ
246MinamisenjuTokyo Prefecture
252จังหวัดคะนะงะวะ
260MinamisenjuTokyo Prefecture
261MinamisenjuTokyo Prefecture
262MinamisenjuTokyo Prefecture
263MinamisenjuTokyo Prefecture
264MinamisenjuTokyo Prefecture
265MinamisenjuTokyo Prefecture
266จังหวัดชิบะ
270MinamisenjuTokyo Prefecture
271MinamisenjuTokyo Prefecture
272Ichikawa Shiจังหวัดชิบะ
273จังหวัดชิบะ
274MinamisenjuTokyo Prefecture
275จังหวัดชิบะ
276MinamisenjuTokyo Prefecture
277จังหวัดชิบะ
278จังหวัดชิบะ
279จังหวัดชิบะ
284MinamisenjuTokyo Prefecture
285จังหวัดชิบะ
286MinamisenjuTokyo Prefecture
287จังหวัดชิบะ
288จังหวัดชิบะ
289จังหวัดชิบะ
290จังหวัดชิบะ
292คิซะระซุจังหวัดชิบะ122,524
300จังหวัดอิบะระกิ
301MinamisenjuTokyo Prefecture
302จังหวัดอิบะระกิ
330ไซตะมะ (เมือง)จังหวัดไซตะมะ1,193,350
331ไซตะมะ (เมือง)จังหวัดไซตะมะ1,193,350
332
333
334คะวะงุชิจังหวัดไซตะมะ468,565
335จังหวัดไซตะมะ
336จังหวัดไซตะมะ
337
338
339ไซตะมะ (เมือง)จังหวัดไซตะมะ1,193,350
340MinamisenjuTokyo Prefecture
341MinamisenjuTokyo Prefecture
342Yoshikawaจังหวัดไซตะมะ60,510
343MinamisenjuTokyo Prefecture
344MinamisenjuTokyo Prefecture
347จังหวัดไซตะมะ
348จังหวัดไซตะมะ
349จังหวัดไซตะมะ
350MinamisenjuTokyo Prefecture
351MinamisenjuTokyo Prefecture
352จังหวัดไซตะมะ
353MinamisenjuTokyo Prefecture
354MinamisenjuTokyo Prefecture
355จังหวัดไซตะมะ
356จังหวัดไซตะมะ
357MinamisenjuTokyo Prefecture
358MinamisenjuTokyo Prefecture
359
360จังหวัดไซตะมะ
361จังหวัดไซตะมะ
365จังหวัดไซตะมะ
367Kodamachō-kodamaminamiจังหวัดไซตะมะ21,544
369จังหวัดไซตะมะ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Tokyo Prefecture

ประชากร13.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร6,170 / km²
ประชากรชาย6,681,249 (49.5%)
ประชากรหญิง6,814,806 (50.5%)
อายุมัธยฐาน42.5
อายุมัธยฐานเพศชาย41.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.6
ธุรกิจใน Tokyo Prefecture356,371
ประชากร (1975)8,295,285
ประชากร (2000)11,793,483
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +62.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +14.4%