Yancheng
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่16,920.8 ตร.กม.
ประชากร271,232 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย135,551 (50%)
ประชากรหญิง135,681 (50%)
อายุมัธยฐาน41
รหัสไปรษณีย์224000, 224001, 224002 (37 เพิ่มเติม)

(40) รหัสไปรษณีย์ ใน Yancheng, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
224000Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224001Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224002Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224003Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224005Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224006Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224007Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224008Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224011Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224013Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224014Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224015Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224021Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224022Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224023Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224031Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224033Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224034Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224035Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224041Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224042Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224044Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224045Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224051Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224053Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224054Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224055Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224056Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224100Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224111Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224124Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224126Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224162Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224172Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224311Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224312Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224322Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224713Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224721Yanchengมณฑลเจียงซู628,441
224731Yanchengมณฑลเจียงซู628,441

ข้อมูลสถิติประชากรของ Yancheng, มณฑลเจียงซู

ประชากร271,232
ความหนาแน่นของประชากร16.0 / km²
ประชากรชาย135,551 (50%)
ประชากรหญิง135,681 (50%)
อายุมัธยฐาน41
อายุมัธยฐานเพศชาย40.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.3
ธุรกิจใน Yancheng, มณฑลเจียงซู261
ประชากร (1975)355,938
ประชากร (2000)347,862
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -23.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -22%

Yancheng

Yancheng (Chinese: 盐城; pinyin: Yánchéng) is a prefecture-level city in northeastern Jiangsu province, People's Republic of China. As the city with the largest jurisdictional area in Jiangsu, Yancheng borders Lianyungang to the north, Huai'an to the w..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Yancheng