Taixing
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่1,169.6 ตร.กม.
ประชากร41,995 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย20,896 (49.8%)
ประชากรหญิง21,099 (50.2%)
อายุมัธยฐาน42.6
รหัสไปรษณีย์225401, 225441

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Taixing, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
225401Taixingมณฑลเจียงซู79,655
225441Taixingมณฑลเจียงซู79,655

ข้อมูลสถิติประชากรของ Taixing, มณฑลเจียงซู

ประชากร41,995
ความหนาแน่นของประชากร35.9 / km²
ประชากรชาย20,896 (49.8%)
ประชากรหญิง21,099 (50.2%)
อายุมัธยฐาน42.6
อายุมัธยฐานเพศชาย42.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง43
ธุรกิจใน Taixing, มณฑลเจียงซู5
ประชากร (1975)102,710
ประชากร (2000)59,185
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -59.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -29%

Taixing

Taixing (simplified Chinese: 泰兴; traditional Chinese: 泰興; pinyin: Tàixīng) is a county-level city under the administration of Taizhou, Jiangsu province, China. It is located in the Yangtze River Delta, bordering the prefecture-level cities of Nantong..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Taixing

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Gaogangมณฑลเจียงซูจีน225421
Hehaiมณฑลเจียงซูจีน213031
Jiangyinมณฑลเจียงซูจีน107,9185217214400214431214433214432เพิ่มเติม
Taizhouมณฑลเจียงซูจีน612,3565241523576225300225312225313225314เพิ่มเติม