Handan
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่12,068 ตร.กม.
ประชากร289,463 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย147,332 (50.9%)
ประชากรหญิง142,131 (49.1%)
อายุมัธยฐาน37.7
รหัสไปรษณีย์056000, 056001, 056002 (7 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์310

ข้อมูลสถิติประชากรของ Handan, มณฑลเหอเป่ย์

ประชากร289,463
ความหนาแน่นของประชากร24.0 / km²
ประชากรชาย147,332 (50.9%)
ประชากรหญิง142,131 (49.1%)
อายุมัธยฐาน37.7
อายุมัธยฐานเพศชาย37.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.9
ธุรกิจใน Handan, มณฑลเหอเป่ย์99
ประชากร (1975)169,227
ประชากร (2000)260,125
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +71.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.3%

Handan

Handan (Chinese: 邯郸) is a prefecture-level city located in the southwestern part of Hebei province, China. It borders Xingtai on the north, and the provinces of Shanxi on the west, Henan on the south and Shandong on the east. At the 2010 census, its ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Handan