Changzhou
เมืองใกล้เคียง
ประเทศจีน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาจีน
พื้นที่4,384.6 ตร.กม.
ประชากร1.2 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย592,363 (50.7%)
ประชากรหญิง576,378 (49.3%)
อายุมัธยฐาน37.1
รหัสไปรษณีย์212351, 212352, 213000 (82 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์519

(85) รหัสไปรษณีย์ ใน Changzhou, มณฑลเจียงซู

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
212351Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
212352Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213000Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213001Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213002Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213003Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213004Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213011Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213012Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213013Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213014Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213015Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213016Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213017Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213018Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213019Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213021Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213022Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213023Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213024Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213025Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213027Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213028Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213032Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213033Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213034Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213100Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213101Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213102Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213103Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213104Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213111Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213114Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213115Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213116Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213117Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213118Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213119Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213121Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213123Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213124Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213125Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213126Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213127Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213128Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213129Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213131Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213132Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213133Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213134Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213135Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213136Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213137Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213138Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213139Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213141Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213144Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213145Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213146Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213147Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213151Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213153Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213154Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213161Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213162Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213163Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213164Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213165Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213166Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213167Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213168Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213169Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213171Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213172Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213176Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213177Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213178Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213179Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213181Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213200Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213213Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213223Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
213263Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
214444Changzhouมณฑลเจียงซู949,018
214445Changzhouมณฑลเจียงซู949,018

ข้อมูลสถิติประชากรของ Changzhou, มณฑลเจียงซู

ประชากร1.2 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร266.6 / km²
ประชากรชาย592,363 (50.7%)
ประชากรหญิง576,378 (49.3%)
อายุมัธยฐาน37.1
อายุมัธยฐานเพศชาย37
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.2
ธุรกิจใน Changzhou, มณฑลเจียงซู1,283
ประชากร (1975)424,105
ประชากร (2000)921,252
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +175.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +26.9%

Changzhou

Changzhou (Chinese: 常州) is a prefecture-level city in southern Jiangsu province of China. It was previously known as Yanling, Lanling, Jinling, and Wujin. Located on the southern bank of the Yangtze River, Changzhou borders the provincial capital of ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Changzhou